سایفرسوییت آروان‌کلاد

به چهارمین قسمت رایزآپ رسیدیم. در این قسمت من به همراه امین خلیقی به سراغ شرکت ابرآروان رفتیم و با پویا پیرحسینلو هم بنیانگذار این شرکت صحبت کردیم .

شرکت ابرآروان تنها شرکت ارایه دهنده CDN ایرانی است که شروع اولیه آن با ۴ نفر دوست تشکیل شده که همه شون از بچه های المپیاد بودن.