سایفرسوییت آروان‌کلاد

سرانجام یکماه پس ازآنکه تلگرام ازقابلیت تماس صوتى خود پردهبردارى کرد، امکان اسـتفاده از این فناورى در اختیار کاربـران ایرانى قرار گرفت. همه چیز در ابتدا عالى آغاز شـد. کاربرى آسـان، تمـاس باکیفیت و حجم پاییـن دیتـاى مصرفى نشـان ازرفع نیـازمیلیونها کاربـر ایرانى تلگرام داشـت، اما تنها چند سـاعت بعد اختلالها آغاز شد. هرچند اختلالها در پایان همان روزبرطرف شد، اما به محض شروع آن کاربران ایرانى با مراجعه به شـبکه هاى اجتماعى وارتباط مسـتقیم با پاول دورف، بنیانگذارتلگرام دلیل این اختلال را جویا شـدند. وى درپاسـخ به کاربران ایرانى در صفحه توئیتر خود اعلام کـرد این قابلیت براى کاربران ایرانى فعال شـده اما به نظر مىرسـد محدودیت هایى از طرف ارائه دهندگان اینترنت براى تماس صوتى تلگرام اعمال شـده اسـت. هرچند نه اپراتورهاو نه هیچ مقام مسـئول دیگرى مسئولیت اختلالهاى پیش آمده را برعهده نگرفت، اما از آنجایى که اپراتورهاى ارتباطى و ارائه دهندگان اینترنت در ایران نسبت به پشتیبانى از سرویسهاى ارتباطـى مانند تماس صوتى تلگرام مختار هسـتند، این موضوع به عنوان راهکاراپراتورهاى ایرانى براى مقابله با فناورى تازه ارتباطى به نظر مى رسد.

تماس صوتى تلگرام معادلات درآمدى رابه هم ریخت.